Friday, December 31, 2010

श्लोक ५३

II श्रीराम समर्थ II

सदा आर्जवी प्रिय जो सर्व लोकी |
सदा  सर्वदा सत्यवादी विवेकी ||
न बोले कदा मिथ्य वाचा त्रिवाचा |
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा ||श्रीराम || ५३||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 24, 2010

श्लोक ५२

II श्रीराम समर्थ II


क्रमी वेळ जो तत्व चिंतानुवादे |
न लिंपे कदा दंभ वादे विवादे||
करी सूख संवाद जो ऊगमाचा |
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा|| ५२||

 डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 17, 2010

श्लोक ५१

II श्रीराम समर्थ  II
मदें मत्सरें सांडिली स्वार्थबुद्धी।
प्रपंचीक नाहीं जयातें उपाधी॥
सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा।
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा||श्रीराम|| ॥५१॥


 
डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 10, 2010

श्लोक ५०

II श्रीराम समर्थ II

नसे अंतरी काम कारी विकारी|
उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी||
निवाला मनी लेश नाही तमाचा|
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा||श्रीराम||५०||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 3, 2010

श्लोक ४९

II श्रीराम समर्थ II

सदा बोलण्या  सारिखे चालताहे |
अनेकी सदा एक देवासि पाहे||
सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा|
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा||श्रीराम||४९||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपणजय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 26, 2010

श्लोक ४७

II श्रीराम समर्थ II

मनी लोचनी श्रीहरि तोची पाहे|
जनी जाणता भक्त होउनि राहे||
गुणी प्रिती राखे क्रमु साधनाचा|
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा||श्रीराम||४७||


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

श्लोक ४८

II श्रीराम समर्थ II

सदा देव काजी झिजे देह ज्याचा |
सदा रामनामे वदे नीत्य वाचा||
स्वधर्मेचि चाले सदा उत्तमाचा|
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा||श्रीराम||४८||
डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 12, 2010

श्लोक ४६

II श्रीराम समर्थ II

मना जे घडी राघवे वीण गेली|
जनी आपुली ते तुवां हानि केली||
रघुनायका वीण तो शीण आहे|
जनी दक्ष तो लक्ष लावुनी पाहे||श्रीराम||४६||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 5, 2010

श्लोक ४५

II श्रीराम समर्थ II


जयाचेनि संगे समाधान भंगे|
अहंता अकस्मात येऊनि लागे||
तये संगतिची जनी कोण गोडी|
जिये संगति ने मती राम जोडी||श्रीराम||४५||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 29, 2010

श्लोक ४४

II श्रीराम समर्थ II

मना रे जनी मौन मुद्रा धरावी|
कथा आदरे राघवाची करावी||
 
नसे राम ते धाम दोडूनि द्यावे
|
सुखा लागि आरण्य सेवित जावे|| श्रीराम||४४||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Saturday, October 23, 2010

श्लोक..४३

II श्रीराम समर्थ II


मना सज्जना एक जीवी धरावे|
जनी आपले हीत तुवां करावे||
रघूनायका वीण बोलो नको हो|
सदा मानसी तो निजध्यास राहो||४३||श्रीराम||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 15, 2010

श्लोक ४२

II श्रीराम समर्थ II

बहुतापरी हेची आता धरावे|
रघूनायका आपुलेसे करावे ||
दीनानाथ हा तोडरी ब्रीद गाजे |
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे || ४२ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 8, 2010

श्लोक ४१

II श्रीराम समर्थ II

बहू हिंडता सौख्य होणार नाही |
शिणावे परी नातुडे हीत काही ||
विचारे बरे अंतरा बोधाविजे |
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे || ४१ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 1, 2010

श्लोक ४०

II श्रीराम समर्थ II

मना पविजें सर्व ही सूख जेथे|
अति आदरे ठेविजें लक्ष तेथे ||
विवेके कुड़ी कल्पना पालटीजे |
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे || ४० ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 24, 2010

श्लोक ३९

II श्रीराम समर्थ II

जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे |
जयाचेनी योगें समाधान बाणे ||
तयालागी हे सर्व चांचल्य दीजे |
मना सज्जना राघवे वस्ति कीजे || ३९ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 17, 2010

श्लोक ३८

II श्रीराम समर्थ II

मना प्रार्थना तूजला एक आहे |
रघुराज थक्कित होउन पाहे ||
अवदन्या कदा हो यदर्थी न कीजे |
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे || ३८||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 10, 2010

श्लोक ३७

II श्रीराम समर्थ II

सदा चक्रवाकासी मार्तंड जैसा |
उडी घालितो संकटी स्वामि तैसा ||
हरिभाक्तिचा घाव गाजे निशाणी|
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी || ३७ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 3, 2010

श्लोक ३६

II श्रीराम समर्थ II

सदा सर्वदा देव सान्निध आहे |
कृपालुपणे अल्प धारीष्टय पाहे ||
सुखानंद आनंद कैवल्यदानी |
नुपेक्षी कदा  रामदासाभिमानी || ३६ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 27, 2010

श्लोक ३५

II श्रीराम समर्थ II

असे हो जया अंतरी भाव जैसा |
वसे हो तयां अंतरी देव तैसा ||
अनान्यास रक्शितासे चापपाणि|
नुपेक्षी  कदा रामादासाभिमानी ||३५||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 20, 2010

श्लोक ३४

II श्रीराम समर्थ II

उपेक्षा कदा रामरुपी असेना |
जिवा मानव निश्चयो ते वसेना ||
शिरी भार वाहें बोले पुराणी |
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी|| ३४||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 13, 2010

श्लोक ३३

II श्रीराम समर्थ II

वसे मेरुमांदार हे सृष्टीलीला |
शशी सूर्य तारांगणे मेघमाला ||
चिरंजीव केले जगी दास दोन्ही |
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी|| ३३||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 6, 2010

श्लोक ३२

II श्रीराम समर्थ II

अहल्या शीले राघवें मुक्त केली|
पदी लागता दीव्य होउनि गेली ||
जया वर्णिता शीणली वेदवाणी |
नुपेक्षी कदा रामदासभिमानी || ३२||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

 जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 30, 2010

श्लोक ३१

II श्रीराम समर्थ II

महासंकटी सोडिले देंव जेणे|
प्रतापे बले आगले सर्वगुणे ||
जयाते स्मरे शैलजा शूलपाणी |
नुपेक्षी कदा रामदासभिमानी || ३१|| 

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 23, 2010

श्लोक ३०

II श्रीराम समर्थ II

समर्थाचिया सेवक वक्र पाहे|
असा सर्व भूमंडली  कोण आहे |
जयाचि लीला वर्णिती लोक तिन्ही |
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी || ३० ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 16, 2010

श्लोक २९

II श्रीराम समर्थ II

पदी  राघवाचे सदा ब्रीद गाजे|
बले भक्त रिपुशिरी काम्बि वाजे||
पुरी वाईली सर्व जेणे विमानी|
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी||२९||


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 9, 2010

श्लोक २८

II श्रीराम समर्थ II

दीनानाथ हा राम कोदंडधारी|
 पुढे देखतां काळ पोटी थरारी ||
मना वाक्य नेमस्त हे सत्य मानी |
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी ||२८||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 2, 2010

श्लोक २७

II श्रीराम समर्थ II

भवाच्या भये काय भितोस लंडी|
धरी रे मना धीर  धाकासी सांडी||
रघूनायका सारीखा स्वामि शिरी|
नुपेक्षी कदा कोपल्या दंडधारी ||२७||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 25, 2010

श्लोक २६

II श्रीराम समर्थ II

देहेंरक्षणाकारणे  यत्न केला |
परी शेवटी काळ घेउनि गेला ||
करी रे मना भक्ति या राघवाची |
पुढे अंतरी सोडीं चिंता भावाची ||२६||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 18, 2010

श्लोक २५

II श्रीराम समर्थ II

मना वीट मानू नको बोलण्याचा|
पुढें मागुता राम जोडेलं कैंचा ||
सुखाची घडी लोटता सुख आहे |
पुढे सर्व जाईल काही न राहे || २५||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 11, 2010

श्लोक २४

II श्रीराम समर्थ II

रघुनायकावीण   वायां सिणावें|
जनांसारखें व्यर्थ का वोसणावे ||
सदा सर्वदा नाम वाचें  वसों दे |
अहंता मनी पापीणी ते  नसों दे ||२४||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 4, 2010

श्लोक २३

II श्रीराम समर्थ II

न बोले मना राघवेवीण  कांही |
जनी वाउगे बोलता सुख नाही||
घडीने घडी काळ आयुष्य नेतो|
देहांती तुला कोण सोडूं पाहतो || २३||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 28, 2010

श्लोक २२

II श्रीराम समर्थ II

मना सज्जना हीत माझें करावें |
रघुनायका दृढ़ चित्ती धरावे ||
महाराज तो स्वामि वायुसुताचा |
जना उद्धरी  नाथ  लोकत्रयाचा ||२२||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 21, 2010

श्लोक २१

II श्रीराम समर्थ II

मना वासना चुकवी येरझारा |
मना कामना सांडी रे द्रव्यदारा ||
मना यातना थोर हे गर्भवासी |
मना सज्जना भेटवी राघवासी ||२१||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 14, 2010

श्लोक २०

II श्रीराम समर्थ II

 बहु हिम्पुटी  होईजे मायेपोटी|
नको रे मना यातना तेचि मोठी ||
निरोधे पचे कोंडिले गर्भवासी|
अधोमुख रे दु:ख त्या बालकासी || २० ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 7, 2010

श्लोक १९

II श्रीराम समर्थ II

 मना सर्वथा सत्य सांडू नको रे |
मना सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे ||
मना सत्य ते सत्य वाचें वदावे |
मना मिथ्य ते मिथ्य सोडोनी द्यावे ||१९||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, April 30, 2010

श्लोक १८

II श्रीराम समर्थ II

मना राघवेवीण आशा नको रे  |
मना मानवाची नको कीर्ती तूं रे ||
जया वर्णिती  वेद-शास्त्रें पुराणे|
तया वर्णिता  सर्वही श्लाघ्यवाणे||१८||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

स्वागत/ निवेदन  : श्रध्येय चैतन्य महाराजांचे ब्लॉग वर स्वागत आहे!!त्यांच्या अमृत शब्दांचा लाभ व्हावा  अशी  वाचकांची प्रार्थना आहे.

Friday, April 23, 2010

श्लोक १७

II श्रीराम समर्थ II

मनी मानव व्यर्थ चिंता वाहते |
अकस्मात् होणार होऊंन  जाते ||
घड़े भोगणे सर्वही कर्मयोगे |
मतिमंद ते खेद मानी वियोगे  ||१७||

डॉक्टर वाटवे यांचे या श्लोकावरिल सुश्राव्य निरूपण

 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, April 16, 2010

श्लोक १६

II श्रीराम समर्थ II

मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे| 
अकस्मात् तोही पुढे जात आहे ||
पुरेना  जनी लोभ रे क्षोभ त्याते|
म्हणोनी जनी मागुता  जन्म घेते || १६ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, April 9, 2010

श्लोक १५

II श्रीराम समर्थ II

मना पाहतां सत्य हे मृत्युभूमी।
जितां बोलती सर्वही जीव मी मी॥
चिरंजीव हे सर्वही मानिताती।
अकस्मात सांडूनिया सर्व जाती॥१५॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, April 2, 2010

श्लोक १४

 श्रीराम समर्थ
जीवा कर्मयोगे जनी  जन्म जाला |
 परी शेवटी काळमुखी निघाला ||
महाथोर ते मृत्युपंथेची गेले |
कितीएक ते जन्मले आणि मेले || १४||


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपणजय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 26, 2010

श्लोक १३

II श्रीराम समर्थ II


मना सांग पां रावणा काय जाले।
अकस्मात ते राज्य सर्वै बुडाले॥
म्हणोनी कुडी वासना सांड वेगीं।
बळे लागला काळ हा पाठिलागी॥१३॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 19, 2010

श्लोक १२

II श्रीराम समर्थ II

मना मानसीं दु:ख आणूं नको रे।
मना सर्वथा शोक चिंता नको रे||
विवेके देहेबुद्धि सोडूनि द्यावी।
विदेहीपणें मुक्ति भोगीत जावी॥१२॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल  श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 12, 2010

श्लोक ११

II श्रीराम समर्थ II

जनीं सर्वसूखी असा कोण आहे।
विचारें मना तुंचि शोधुनि पाहे॥
मना त्वांचि रे पूर्वसंचीत केले।
तयासारिखे भोगणें प्राप्त जाले ॥११॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 5, 2010

श्लोक १०

II श्रीराम समर्थ II

सदा सर्वदा प्रीती रामीं धरावी।
दु:खाची स्वयें सांडि जीवी करावी॥
देहेदु:ख ते सूख मानीत जावे।
विवेके सदा स्वस्वरुपीं भरावें॥१०॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 26, 2010

श्लोक ९

II श्रीराम समर्थ II
नको रे मना द्रव्य ते पुढीलांचे |
अति स्वार्थबुद्धि न रे पाप साचे ||  
घड़े भोगणे पाप ते कर्म खोटे |
न होता मनासरिखे  दु :ख मोठे ||९ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 19, 2010

श्लोक ८

II श्रीराम समर्थ II

देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावी|
मना सज्जना हेचि क्रीया धरावी||
मना चंदनाचे परी त्वा झिजावे| 
परी अंतरी सज्जना नीववावे ||८||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 12, 2010

श्लोक ७

II श्रीराम समर्थ II

मना श्रेष्ठ धारिष्टय जीवी धरावे !
मना बोलणे नीच सोशीत जावे !!
स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे !
मना सर्व लोकासी रे नीववावे!! ७ !!
जय जय रघुवीर समर्थ!!
डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण

Friday, February 5, 2010

श्लोक ६

II श्रीराम समर्थ II
नको रे मना क्रोध हा खेदकारी।
नको रे मना काम नाना विकारी॥
नको रे मना सर्वदा अंगिकारू।
नको रे मना मत्सरु दंभ भारु॥६॥
जय जय रघुवीर समर्थ !
डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे मनाच्या श्लोकांवरिल श्राव्य निरूपण

Friday, January 29, 2010

श्लोक ५

II श्रीराम समर्थ II
मना पापसंकल्प सोडुनी द्यावा !
मना सत्यसंकल्प जीवी धरावा !!
मना कल्पना ते नको वीषयांची!
वीकारे घड़े हो जनि सर्व ची ची !!५!!
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, January 22, 2010

श्लोक ४

II श्रीराम समर्थ II
मना वासना दुष्ट कामा न ये रे।
मना सर्वथा पापबुद्धी नको रे॥
मना सर्वथा नीति सोडूं नको हो।
मना अंतरीं सार वीचार राहो॥४॥
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, January 15, 2010

श्लोक ३

 II श्रीराम समर्थ II
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा।
पुढे वैखरी राम आधी वदावा॥
सदाचार हा थोर सांडूं नये तो।
जनीं तोचि तो मानवी धन्य होतो॥३॥
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, January 8, 2010

श्लोक २

II श्रीराम समर्थ II
मना सज्जना भक्तिपंथेचि जावें।
तरी श्रीहरी पाविजेतो स्वभावें॥

जनीं निंद्य तें सर्व सोडूनि द्यावें।
जनीं वंद्य ते सर्व भावे करावे॥२॥
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, January 1, 2010

श्लोक १

//श्रीराम समर्थ //

गणाधीश जो ईश सर्वां गुणांचा।
मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा॥
नमूं शारदा मूळ चत्वार वाचा।
गमूं पंथ आनंत या राघवाचा॥१॥

जय जय रघुवीर समर्थ !