Friday, March 26, 2010

श्लोक १३

II श्रीराम समर्थ II


मना सांग पां रावणा काय जाले।
अकस्मात ते राज्य सर्वै बुडाले॥
म्हणोनी कुडी वासना सांड वेगीं।
बळे लागला काळ हा पाठिलागी॥१३॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 19, 2010

श्लोक १२

II श्रीराम समर्थ II

मना मानसीं दु:ख आणूं नको रे।
मना सर्वथा शोक चिंता नको रे||
विवेके देहेबुद्धि सोडूनि द्यावी।
विदेहीपणें मुक्ति भोगीत जावी॥१२॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल  श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 12, 2010

श्लोक ११

II श्रीराम समर्थ II

जनीं सर्वसूखी असा कोण आहे।
विचारें मना तुंचि शोधुनि पाहे॥
मना त्वांचि रे पूर्वसंचीत केले।
तयासारिखे भोगणें प्राप्त जाले ॥११॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 5, 2010

श्लोक १०

II श्रीराम समर्थ II

सदा सर्वदा प्रीती रामीं धरावी।
दु:खाची स्वयें सांडि जीवी करावी॥
देहेदु:ख ते सूख मानीत जावे।
विवेके सदा स्वस्वरुपीं भरावें॥१०॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !