Friday, May 31, 2013

श्लोक १७६

II श्रीराम समर्थ II

जगी द्वादशादित्य हे रुद्र अक्रा।
असंख्यात संख्या करी कोण शक्रा॥
जगी देव धुंडाळिता आढळेना।
जगी मुख्य तो कोण कैसा कळेना॥१७६॥


 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 24, 2013

श्लोक १७५

II श्रीराम समर्थ II विधी निर्मिती लीहितो सर्व भाळी।
परी लीहिता कोण त्याचे कपाळी॥
हरू जाळितो लोक संहारकाळी।
परी शेवटी शंकरा कोण जाळी॥१७५॥जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 17, 2013

श्लोक १७४

II श्रीराम समर्थ II 

 
जया चक्षुने लक्षिता लक्षवेना।
भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेना ॥
क्षयातीत तो अक्षयी मोक्ष देतो ।
दयादक्ष तो सक्षिने पक्ष घेतो॥१७४॥ जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 10, 2013

श्लोक १७३

II श्रीराम समर्थ II 

 स्वरुपी उदेला अंहकार राहो ।
तेणे सर्व आच्छादिले व्योम पाहो ॥
दिशा पाहता ते निशा वाढताहे ।
विवेके विचारें विवंचोनि पाहे ॥१७३॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 3, 2013

श्लोक १७२

II श्रीराम समर्थ II 

स्फुरे विषयी कल्पना ते अविद्या ।
स्फुरे ब्रह्म रे जाण माया सुविद्या ॥
मुळी कल्पना दो रूपे तेचि जाली ।
विवेके तरी सस्वरुपी मिळाली ॥१७२॥  जय जय रघुवीर समर्थ !