Friday, September 27, 2013

श्लोक १९३

|| श्रीराम समर्थ ||
नव्हे जाणता नेणता देवराणा।
ये वर्णिता वेदशास्त्रा पुराणा॥
नव्हे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा।
श्रुती नेणती नेणती अंत त्याचा॥१९३॥                              

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 20, 2013

श्लोक १९२

II श्रीराम समर्थ II

मना ना कळे ना ढळे रुप ज्याचे।
दुजेवीण तें ध्यान सर्वोत्तमाचे॥
तया खुण ते हीन दृष्टांत पाहे।
तेथे संग निःसंग दोन्ही न साहे॥१९२॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 13, 2013

श्लोक १९१

।। श्रीराम समर्थ ।।

देहेबुद्धिचा निश्चयो ज्या ढळेना।
तया ज्ञान कल्पांतकाळी कळेना॥
परब्रह्म तें मीपणे आकळेना।
मनी शून्य अज्ञान हे मावळेना॥१९१॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 6, 2013

श्लोक १९०


।। श्रीराम समर्थ ।।

नव्हे कार्यकर्ता नव्हे सृष्टिभर्ता।
पुरेहून पर्ता न लिंपे विवर्ता॥
तया निर्विकल्पासि कल्पित जावे।
परि संग सोडुनि सुखे रहावे॥१९०॥
 
जय जय रघुवीर समर्थ !