Friday, June 25, 2010

श्लोक २६

II श्रीराम समर्थ II

देहेंरक्षणाकारणे  यत्न केला |
परी शेवटी काळ घेउनि गेला ||
करी रे मना भक्ति या राघवाची |
पुढे अंतरी सोडीं चिंता भावाची ||२६||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 18, 2010

श्लोक २५

II श्रीराम समर्थ II

मना वीट मानू नको बोलण्याचा|
पुढें मागुता राम जोडेलं कैंचा ||
सुखाची घडी लोटता सुख आहे |
पुढे सर्व जाईल काही न राहे || २५||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 11, 2010

श्लोक २४

II श्रीराम समर्थ II

रघुनायकावीण   वायां सिणावें|
जनांसारखें व्यर्थ का वोसणावे ||
सदा सर्वदा नाम वाचें  वसों दे |
अहंता मनी पापीणी ते  नसों दे ||२४||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 4, 2010

श्लोक २३

II श्रीराम समर्थ II

न बोले मना राघवेवीण  कांही |
जनी वाउगे बोलता सुख नाही||
घडीने घडी काळ आयुष्य नेतो|
देहांती तुला कोण सोडूं पाहतो || २३||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !