Friday, February 25, 2011

श्लोक ६१

II श्रीराम समर्थ II

उभा कल्पवृ क्षा तळी दु:ख वाहे |
तया अंतरी सर्वदा तेचि राहे ||
जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा|

पुढे मागुता शोक जीवी धरावा|Iश्रीराम॥ ६१

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 18, 2011

श्लोक ६०

II श्रीराम समर्थ II

मना राम कल्पतरु कामधेनु ।
निधी सार चिंतामणी काय वानूं॥
जयाचेनि योगे घडे सर्व सत्ता ।
तया साम्यता कायसी कोणं आता॥ श्रीराम॥ ६०॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 11, 2011

श्लोक ५९

II श्रीराम समर्थ II

मना कल्पना कल्पितां कल्पकोटी।
नव्हे रे नव्हे सर्वथा रामभेटी॥
मनी कामना राम नाही जयाला।
अति आदरें प्रीती नाहीं तयाला॥॥श्रीराम॥५९॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 4, 2011

श्लोक ५८

II श्रीराम समर्थ II

नकों वासना वीषई वृत्तीरुपें।
पदार्थी जडें कामना पूर्वपापें ॥
सदा राम नि:काम चिंतित जावा।
मना कल्पना लेश तोही नसावा॥श्रीराम॥५८॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !