Friday, May 28, 2010

श्लोक २२

II श्रीराम समर्थ II

मना सज्जना हीत माझें करावें |
रघुनायका दृढ़ चित्ती धरावे ||
महाराज तो स्वामि वायुसुताचा |
जना उद्धरी  नाथ  लोकत्रयाचा ||२२||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 21, 2010

श्लोक २१

II श्रीराम समर्थ II

मना वासना चुकवी येरझारा |
मना कामना सांडी रे द्रव्यदारा ||
मना यातना थोर हे गर्भवासी |
मना सज्जना भेटवी राघवासी ||२१||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 14, 2010

श्लोक २०

II श्रीराम समर्थ II

 बहु हिम्पुटी  होईजे मायेपोटी|
नको रे मना यातना तेचि मोठी ||
निरोधे पचे कोंडिले गर्भवासी|
अधोमुख रे दु:ख त्या बालकासी || २० ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 7, 2010

श्लोक १९

II श्रीराम समर्थ II

 मना सर्वथा सत्य सांडू नको रे |
मना सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे ||
मना सत्य ते सत्य वाचें वदावे |
मना मिथ्य ते मिथ्य सोडोनी द्यावे ||१९||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !