Friday, December 20, 2013

श्लोक २०५

||श्रीराम समर्थ ||

मनाची शते ऐकता दोष जाती।
मतीमंद ते साधना योग्य होती॥
चढे ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी।
म्हणे दास विश्वासत मुक्ति भोगी॥२०५॥


जय जय रघुवीर समर्थ !  जय जय रघुवीर समर्थ !  जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 13, 2013

श्लोक २०४

||श्रीराम समर्थ ||

मना संग हा सर्वसंगास तोडी।
मना संग हा मोक्ष तात्काळ जोडी॥
मना संग हा साधना शीघ्र सोडी।
मना संग हा द्वैत निःशेष मोडी॥२०४॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 6, 2013

श्लोक २०३


||श्रीराम समर्थ ||

मना सर्वही संग सोडूनि द्यावा।
अती आदरे सज्जनाचा धरावा॥
जयाचेनि संगे महादुःख भंगे।
जनी साधनेवीण सन्मार्ग लागे॥२०३॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 29, 2013

श्लोक २०२


मना गुज रे तूज हे प्राप्त झाले।
परी अंतरी पाहिजे यत्न केले॥
सदा श्रवणे पाविजे निश्चयासी।
धरी सज्जनसंगती धन्य होसी॥२०२॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 22, 2013

श्लोक २०१

||श्रीराम समर्थ ||

कदा ओळखीमाजि दूजे दिसेना।
मनी मानसी द्वैत काही वसेना॥
बहूता दिसा आपली भेट जाली।
विदेहीपणे सर्व काया निवाली॥२०१॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 15, 2013

श्लोक २००

||श्रीराम समर्थ ||

कळे आकळे रुप ते ज्ञान होता।
तेथे आटली सर्वसाक्षी अवस्था॥
मना उन्मनी शब्द कुंठीत राहे।
तो रे तोचि तो राम सर्वत्र पाहे॥२००॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 8, 2013

श्लोक १९९

||श्रीराम समर्थ ||

अती जीर्ण विस्तीर्ण ते रुप आहे।
तेथे तर्कसंपर्क तोही न साहे॥
अती गुढ ते दृश्य तत्काळ सोपे।
दुजेवीण जे खुण स्वामिप्रतापे॥१९९॥


जय जय रघुवीर समर्थ !
 

Friday, November 1, 2013

श्लोक १९८

||श्रीराम समर्थ ||


नभे व्यापिले सर्व सृष्टीस आहे।
रघूनायका ऊपमा ते साहे॥
दुजेवीण जो तोचि तो हा स्वभावे।
तया व्यापकू व्यर्थ कैसे म्हणावे॥१९८॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 25, 2013

श्लोक १९७

||श्रीराम समर्थ ||


नभासारिखे रुप या राघवाचे।
मनी चिंतिता मूळ तुटे भवाचे॥
तया पाहता देहबुद्धी उरेना।
सदा सर्वदा आर्त पोटी पुरेना॥१९७॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 18, 2013

श्लोक १९६

||श्रीराम समर्थ ||

नभी वावरे जा अणुरेणु काही।
रिता ठाव या राघवेवीण नाही॥
तया पाहता पाहता तोचि जाले।
तेथे लक्ष आलक्ष सर्वे बुडाले॥१९६॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 11, 2013

श्लोक १९५

||श्रीराम समर्थ ||

बसे हृदयी देव तो जाण ऐसा।
नभाचेपरी व्यापकू जाण तैसा॥
सदा संचला येत ना जात कांही।
तयावीण कोठे रिता ठाव नाही॥१९५॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 4, 2013

श्लोक १९४

|| श्रीराम समर्थ ||

वसे हृदयी देव तो कोण कैसा।
पुसे आदरे साधकू प्रश्न ऐसा॥
देहे टाकिता देव कोठे पहातो
परि मागुता ठाव कोठे रहातो॥१९४॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 27, 2013

श्लोक १९३

|| श्रीराम समर्थ ||
नव्हे जाणता नेणता देवराणा।
ये वर्णिता वेदशास्त्रा पुराणा॥
नव्हे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा।
श्रुती नेणती नेणती अंत त्याचा॥१९३॥                              

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 20, 2013

श्लोक १९२

II श्रीराम समर्थ II

मना ना कळे ना ढळे रुप ज्याचे।
दुजेवीण तें ध्यान सर्वोत्तमाचे॥
तया खुण ते हीन दृष्टांत पाहे।
तेथे संग निःसंग दोन्ही न साहे॥१९२॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 13, 2013

श्लोक १९१

।। श्रीराम समर्थ ।।

देहेबुद्धिचा निश्चयो ज्या ढळेना।
तया ज्ञान कल्पांतकाळी कळेना॥
परब्रह्म तें मीपणे आकळेना।
मनी शून्य अज्ञान हे मावळेना॥१९१॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 6, 2013

श्लोक १९०


।। श्रीराम समर्थ ।।

नव्हे कार्यकर्ता नव्हे सृष्टिभर्ता।
पुरेहून पर्ता न लिंपे विवर्ता॥
तया निर्विकल्पासि कल्पित जावे।
परि संग सोडुनि सुखे रहावे॥१९०॥
 
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 30, 2013

श्लोक १८९

।। श्रीराम समर्थ ।।

मही निर्मिली देव तो ओळखावा।
जया पाहतां मोक्ष तत्काळ जीवा॥
तया निर्गुणालागी गूणी पहावे।
परी संग सोडुनि सुखे रहावे॥१८९॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 23, 2013

श्लोक १८८

।। श्रीराम समर्थ ।।

देहेभान हे ज्ञानशस्त्रे खुडावे।
विदेहीपणे भक्तिमार्गेचि जावे॥
विरक्तीबळे निंद्य सर्वै त्यजावे।
परी संग सोडुनि सुखी रहावे॥१८८॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

श्लोक १८७

।। श्रीराम समर्थ ।।

भुते पिंड ब्रह्मांड हे ऐक्य आहे।
परी सर्वही स्वस्वरुपी न साहे॥
मना भासले सर्व काही पहावे।
परी संग सोडुनि सुखी रहावे॥१८७॥

जय जय रघुवीर समर्थ !
 

Sunday, August 11, 2013

श्लोक १८६

|| श्रीराम समर्थ॥
सदा सर्वदा राम सन्नीध आहे।
मना सज्जना सत्य शोधुन पाहे॥
अखंडीत भेटी रघूराजयोगू।
मना सांडीं रे मीपणाचा वियोगू॥१८६॥
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 2, 2013

श्लोक १८५

II श्रीराम समर्थ II

लपावे अति आदरे रामरुपी।
भयातीत निश्चीत ये स्वस्वरुपी॥
कदा तो जनी पाहतांही दिसेना।
सदा ऐक्य तो भिन्नभावे वसेना॥१८५॥
 


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 26, 2013

श्लोक १८४

II श्रीराम समर्थ II


नव्हे तोचि जाले नसे तेचि आले।
कळो लागले सज्जनाचेनि बोले॥
अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदावे।
मना संत आनंत शोधीत जावे॥१८४॥
 

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Sunday, July 21, 2013

श्लोक १८३

II श्रीराम समर्थ II

जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी।
कृपाळु मनस्वी क्षमावंत योगी॥
प्रभु दक्ष व्युत्पन्न चातुर्य जाणे।
तयाचेनि योगे समाधान बाणे॥१८३॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 12, 2013

श्लोक १८२

II श्रीराम समर्थ II

नव्हे वाउगी चाहुटी काम पोटी।
क्रियेवीण वाचाळता तेचि मोठी॥
मुखे बोलिल्यासारिखे चालताहे।
मना सद्गुरु तोचि शोधुनि पाहे॥१८२॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 5, 2013

श्लोक १८१

II श्रीराम समर्थ II

नव्हे चेटकी चाळकू द्रव्यभोंदु।
नव्हे निंदकू मत्सरू भक्तिमंदू॥
नव्हे उन्मतू वेसनी संगबाधू।
जनी ज्ञानिया तोचि साधु अगाधू॥१८१॥जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 28, 2013

श्लोक १८०

II श्रीराम समर्थ II

गुरु पाहता पाहता लक्ष कोटी।
बहूसाल मंत्रावळी शक्ति मोठी॥
मनी कामना चेटके धातमाता।
जनी व्यर्थ रे तो नव्हे मुक्तिदाता॥१८०॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 21, 2013

श्लोक १७९

II श्रीराम समर्थ II

तिन्ही लोक जेथूनि निर्माण झाले।
तया देवरायासि कोणी न बोले॥
जगीं थोरला देव तो चोरलासे।
गुरूवीण तो सर्वथाही न दीसे॥१७९॥
 
डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Monday, June 17, 2013

श्लोक १७८

II श्रीराम समर्थ II

जया मानला देव तो पुजिताहे।
परी देव शोधुनि कोणी न पाहे॥
जगी पाहता देव कोट्यानुकोटी।
जया मानली भक्ति जे तेचि मोठी॥१७८॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 7, 2013

श्लोक १७७

II श्रीराम समर्थ II

तुटेना फुटेना कदा देवराणा।
चळेना ढळेना कदा दैन्यवाणा॥
कळेना कळेना कदा लोचनासी।
वसेना दिसेना जगी मीपणासी॥१७७॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 31, 2013

श्लोक १७६

II श्रीराम समर्थ II

जगी द्वादशादित्य हे रुद्र अक्रा।
असंख्यात संख्या करी कोण शक्रा॥
जगी देव धुंडाळिता आढळेना।
जगी मुख्य तो कोण कैसा कळेना॥१७६॥


 जय जय रघुवीर समर्थ !