Friday, February 26, 2010

श्लोक ९

II श्रीराम समर्थ II
नको रे मना द्रव्य ते पुढीलांचे |
अति स्वार्थबुद्धि न रे पाप साचे ||  
घड़े भोगणे पाप ते कर्म खोटे |
न होता मनासरिखे  दु :ख मोठे ||९ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 19, 2010

श्लोक ८

II श्रीराम समर्थ II

देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावी|
मना सज्जना हेचि क्रीया धरावी||
मना चंदनाचे परी त्वा झिजावे| 
परी अंतरी सज्जना नीववावे ||८||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 12, 2010

श्लोक ७

II श्रीराम समर्थ II

मना श्रेष्ठ धारिष्टय जीवी धरावे !
मना बोलणे नीच सोशीत जावे !!
स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे !
मना सर्व लोकासी रे नीववावे!! ७ !!
जय जय रघुवीर समर्थ!!
डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे " मनाचे श्लोक " यावरील श्राव्य निरूपण

Friday, February 5, 2010

श्लोक ६

II श्रीराम समर्थ II
नको रे मना क्रोध हा खेदकारी।
नको रे मना काम नाना विकारी॥
नको रे मना सर्वदा अंगिकारू।
नको रे मना मत्सरु दंभ भारु॥६॥
जय जय रघुवीर समर्थ !
डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे मनाच्या श्लोकांवरिल श्राव्य निरूपण