Friday, December 30, 2011

श्लोक १०५

II श्रीराम समर्थ II 
विवेके क्रिया आपुली पालटावी।
अती आदरे शुद्ध क्रीया धरावी॥
जनीं बोलण्यासारिखे चाल बापा।
मना कल्पना सोडिं संसारतापा॥१०५॥
 


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 23, 2011

श्लोक १०४

II श्रीराम समर्थ II 

क्रियेवीण नानापरी बोलिजेंते।
परी चित्त दुश्चीत तें लाजवीतें॥
मना कल्पना धीट सैराट धांवे।
तया मानवा देव कैसेनि पावे॥१०४॥
 


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 16, 2011

श्लोक १०३

II श्रीराम समर्थ II 

हरीकीर्तनीं प्रीति रामीं धरावी।
देहेबुद्धि नीरूपणीं वीसरावी॥
परद्रव्य आणीक कांता परायी।
यदर्थीं मना सांडि जीवीं करावी॥१०३॥
  

 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 9, 2011

श्लोक १०२

II श्रीराम समर्थ II 

अती लीनता सर्वभावे स्वभावें।
जना सज्जनालागिं संतोषवावे॥
देहे कारणीं सर्व लावीत जावें।
सगूणीं अती आदरेसी भजावें॥१०२॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 2, 2011

श्लोक १०१

II श्रीराम समर्थ II 

 
जया नावडे नाम त्या यम जाची।
विकल्पे उठे तर्क त्या नर्क ची ची॥
म्हणोनि अती आदरे नाम घ्यावे।
मुखे बोलतां दोष जाती स्वभावें॥१०१॥जय जय रघुवीर समर्थ !

Saturday, November 26, 2011

श्लोक १००

II श्रीराम समर्थ II


यथासांग रे कर्म तेंहि घडेना।
घडे धर्म तें पुण्य गांठी पडेना॥
दया पाहतां सर्व भुतीं असेना।
फुकाचे मुखी नाम तेंही वसेना॥१००॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

श्लोक ९९

II श्रीराम समर्थ IIडॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !
जगीं धन्य वाराणसी पुण्यराशी।
तयेमाजि आतां गतीं पूर्वजांसी॥
मुखे रामनामावळी नित्य काळीं।
जिवा हित सांगे सदा चंद्रमौळी॥९९॥

Friday, November 11, 2011

श्लोक ९८

II श्रीराम समर्थ II

 
हरीनाम नेमस्त पाषाण तारी।
बहु तारीले मानवी देहधारी॥
तया रामनामीं सदा जो विकल्पी।
वदेना कदा जीव तो पापरूपी॥९८॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 4, 2011

श्लोक ९७

II श्रीराम समर्थ II

मुखी नाम नाहीं तया मुक्ति कैंची।
अहंतागुणे यातना ते फुकाची॥
पुढे अंत येईल तो दैन्यवाणा।
म्हणोनि म्हणा रे म्हणा देवराणा॥९७॥
 


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 28, 2011

श्लोक ९६

II श्रीराम समर्थ II 

महाभक्त प्रल्हाद हा दैत्यकूळीं।
जपे रामनामावळी नित्यकाळीं॥
पिता पापरुपी तया देखवेना।
जनी दैत्य तो नाम मुखे म्हणेना॥९६॥
 
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 21, 2011

श्लोक ९५

II श्रीराम समर्थ II 

अजामेळ पापी वदे पुत्रकामे।
तया मुक्ति नारायणाचेनि नामें॥
शुकाकारणे कुंटणी राम वाणी।
मुखें बोलतां ख्याति जाली पुराणीं॥९५॥
 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 14, 2011

श्लोक ९४

II श्रीराम समर्थ II 
 
तिन्ही लोक जाळुं शके कोप येतां।
निवाला हरु तो मुखे नाम घेतां॥
जपे आदरें पार्वती विश्वमाता।
म्हणोनी म्हणा तेंचि हे नाम आतां॥९४॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 7, 2011

श्लोक ९३


II श्रीराम समर्थ II

जगीं पाहतां देव हा अन्नदाता।
तया लागली तत्त्वता सार चिंता॥
तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे।
मना सांग पां रे तुझे काय वेंचे॥९३॥डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !
Friday, September 30, 2011

श्लोक ९२

II श्रीराम समर्थ II

अती आदरें सर्वही नामघोषे।
गिरीकंदरी जाइजे दूरि दोषें॥
हरी तिष्ठतू तोषला नामघोषें।
विशेषें हरामानसीं रामपीसें॥९२॥Friday, September 23, 2011

श्लोक ९१

II श्रीराम समर्थ II
नको वीट मानूं रघुनायकाचा।
अती आदरे बोलिजे राम वाचा॥
न वेंचे मुखी सांपडे रे फुकाचा।
करीं घोष त्या जानकीवल्लभाचा॥९१॥


Friday, September 16, 2011

श्लोक ९०

II श्रीराम समर्थ II

न ये राम वाणी तया थोर हाणी।
जनीं व्यर्थ प्राणी तया नाम कोणी॥
हरीनाम हें वेदशास्त्रीं पुराणीं।
बहू आगळे बोलिली व्यासवाणी॥९०॥

Friday, September 9, 2011

श्लोक ८९

II श्रीराम समर्थ II

जनीं भोजनी नाम वाचे वदावें।
अती आदरे गद्यघोषे म्हणावे॥
हरीचिंतने अन्न सेवीत जावे।
तरी श्रीहरी पाविजेतो स्वभावें॥८९॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 2, 2011

श्लोक ८८

II श्रीराम समर्थ II

बहू चांगले नाम या राघवाचे।
अती साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे॥
करी मूळ निर्मूळ घेता भवाचे।
जिवां मानवां हेंचि कैवल्य साचें॥८८॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 26, 2011

श्लोक ८७

II श्रीराम समर्थ II


 
मुखी राम त्या काम बाधुं शकेना।
गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुकेना॥
हरीभक्त तो शक्त कामास भारी।
जगीं धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी॥८७॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 19, 2011

श्लोक ८६

II श्रीराम समर्थ ||
मुखी राम विश्राम तेथेचि आहे।
सदानंद आनंद सेवोनि आहे॥
तयावीण तो शीण संदेहकारी।
निजधाम हे नाम शोकापहारी॥८६॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 12, 2011

श्लोक ८५

II श्रीराम समर्थ IIभजा राम विश्राम योगेश्वरांचा।
जपू नेमिला नेम गौरीहराचा॥
स्वये नीववी तापसी चंद्रमौळी।
तुम्हां सोडवी राम हाअंतकाळीं॥८५॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 5, 2011

श्लोक ८४

II श्रीराम समर्थ II


विठोने शिरी वाहिला देवराणा।
तया अंतरी ध्यास रे त्यासि नेणा॥
निवाला स्वये तापसी चंद्रमौळी।
जिवा सोडवी राम हाअंतकाळीं॥८४॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 29, 2011

श्लोक ८३

II श्रीराम समर्थ II


जेणे जाळिला काम तो रामध्यातो।
उमेसी अती आदरें गुण गातो॥
बहु ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेथें।
परी अंतरी नामविश्वास तेथें॥८३॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 22, 2011

श्लोक ८२

II श्रीराम समर्थ II

बहु नाम या रामनामी तुळेना।
अभाग्या नरा पामरा हे कळेंना॥
विषा औषधा घेतले पार्वतीशे।
जिवा मानवा किंकरा कोण पुसे॥८२॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !