Tuesday, June 28, 2011

श्लोक ७८

II श्रीराम समर्थ IIअहो ज्या नरा रामविश्वास नाहीं।
तया पामरा बाधिजे सर्व कांही॥
महाराज तो स्वामि कैवल्यदाता।
वृथा वाहणें देहसंसारचिंता॥७८॥

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या  श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 17, 2011

श्लोक ७७

II श्रीराम समर्थ II

करी काम निष्काम या राघवाचे।
करी रुप स्वरुप सर्वां जिवांचे ॥
करि छंद निर्द्वद्व हे गुण गातां।
हरीकीर्तनी वृत्तिविश्वास होतां॥७७॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 10, 2011

श्लोक ७६

II श्रीराम समर्थ II

नव्हे कर्म ना धर्म ना योग कांही।
नव्हे भोग ना त्याग ना सांग पाहीं॥
म्हणे दास विश्वास नामी धरावा।
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा॥७६।
 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, June 3, 2011

श्लोक ७५

II श्रीराम समर्थ II

समस्तामधे सार साचार आहे।   
कळेना तरी सर्व शोधुन पाहे॥   
जिवा संशयो वाउगा तो त्यजावा।   
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा॥७५॥ 

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण
 जय जय रघुवीर समर्थ !