Friday, August 27, 2010

श्लोक ३५

II श्रीराम समर्थ II

असे हो जया अंतरी भाव जैसा |
वसे हो तयां अंतरी देव तैसा ||
अनान्यास रक्शितासे चापपाणि|
नुपेक्षी  कदा रामादासाभिमानी ||३५||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 20, 2010

श्लोक ३४

II श्रीराम समर्थ II

उपेक्षा कदा रामरुपी असेना |
जिवा मानव निश्चयो ते वसेना ||
शिरी भार वाहें बोले पुराणी |
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी|| ३४||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 13, 2010

श्लोक ३३

II श्रीराम समर्थ II

वसे मेरुमांदार हे सृष्टीलीला |
शशी सूर्य तारांगणे मेघमाला ||
चिरंजीव केले जगी दास दोन्ही |
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी|| ३३||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, August 6, 2010

श्लोक ३२

II श्रीराम समर्थ II

अहल्या शीले राघवें मुक्त केली|
पदी लागता दीव्य होउनि गेली ||
जया वर्णिता शीणली वेदवाणी |
नुपेक्षी कदा रामदासभिमानी || ३२||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

 जय रघुवीर समर्थ !