Friday, September 24, 2010

श्लोक ३९

II श्रीराम समर्थ II

जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे |
जयाचेनी योगें समाधान बाणे ||
तयालागी हे सर्व चांचल्य दीजे |
मना सज्जना राघवे वस्ति कीजे || ३९ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 17, 2010

श्लोक ३८

II श्रीराम समर्थ II

मना प्रार्थना तूजला एक आहे |
रघुराज थक्कित होउन पाहे ||
अवदन्या कदा हो यदर्थी न कीजे |
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे || ३८||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 10, 2010

श्लोक ३७

II श्रीराम समर्थ II

सदा चक्रवाकासी मार्तंड जैसा |
उडी घालितो संकटी स्वामि तैसा ||
हरिभाक्तिचा घाव गाजे निशाणी|
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी || ३७ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, September 3, 2010

श्लोक ३६

II श्रीराम समर्थ II

सदा सर्वदा देव सान्निध आहे |
कृपालुपणे अल्प धारीष्टय पाहे ||
सुखानंद आनंद कैवल्यदानी |
नुपेक्षी कदा  रामदासाभिमानी || ३६ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !