Friday, November 16, 2012

श्लोक १४८

II श्रीराम समर्थ II

निराकार आधार ब्रह्मादिकांचा।
जया सांगतां शीणली वेदवाचा॥
विवेके तदाकार होऊनि राहें।
मना संत आनंत शोधुनि पाहे॥१४८॥
  डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

2 comments:

lochan kate said...

श्लोक १४८...
निराकार आकार ब्रह्मादिकांचा |
जया सांगता शीणली वेद वाचा ||
विवेके तदाकार होऊनि राहे |
मना संत आनंत शोधुनि पाहे ||१४८ ||
हिन्दी में ...
निराकार आकार ब्रह्मादिकों का |
जिसे कहते थकती है वेद वाचा ||
विवेके तदाकार होके रहो रे |
अरे जीव आनंत से मिलके रहो रे ||१४८||
अर्थ.......
श्री समर्थ रामदास जी कहते है कि हे मानव मन ! ब्रह्म का आकार निराकार है , उसका आधार या निश्चित स्वरुप के बारे में किसी को ज्ञान नही है | फ़िर भी उसका वर्णन करते वेदों की भाषा भी शिथील पड जाती है | अत: अपने स्वविवेक से उस आकार के साथ एक रुप होकर रहो | अत: अनंत स्वरुप को देखो तथा उसे आत्मसात करने का प्रयास करो |

suvarna lele said...

परब्रह्म ,जे निर्गुण ,निराकार आहे आहे ,अनंत आहे ,ते सर्व चराचर सृष्टीला व्यापून
आहे ,तेच या सृष्टीचा उत्पत्ती कर्ता ,पालनकर्ता ,संहारकर्ता आहे .तोच सर्व देव
देवतांचा ,ग्रह ,तारे ,नक्षत्र जड चेतन ,सूक्ष्म स्थूळ हे सर्व ब्र्ह्माच्याच आधारवर आहे
ब्रह्माचे वर्णन असे आहे की त्याचे वर्णन करताना हजारो मुखांचा शेष ही थकून जातो
विवेकाने ब्रह्माशी तदाकार व्हायला हवे म्हणजे ब्रह्मरूप व्हायचे .म्हणजे मी ,माझे
सोडायचे ,त्यासाठी अस्तेय ,अपरिग्रह ,संयम ,वैराग्य ,या गुणांचा स्वीकार करायला
हवा तरच हे मना ,तू त्या शांत ,विकाररहित अशा अनंताला शोधून काढू शकशील