Friday, December 20, 2013

श्लोक २०५

||श्रीराम समर्थ ||

मनाची शते ऐकता दोष जाती।
मतीमंद ते साधना योग्य होती॥
चढे ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी।
म्हणे दास विश्वासत मुक्ति भोगी॥२०५॥


जय जय रघुवीर समर्थ !  जय जय रघुवीर समर्थ !  जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 13, 2013

श्लोक २०४

||श्रीराम समर्थ ||

मना संग हा सर्वसंगास तोडी।
मना संग हा मोक्ष तात्काळ जोडी॥
मना संग हा साधना शीघ्र सोडी।
मना संग हा द्वैत निःशेष मोडी॥२०४॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, December 6, 2013

श्लोक २०३


||श्रीराम समर्थ ||

मना सर्वही संग सोडूनि द्यावा।
अती आदरे सज्जनाचा धरावा॥
जयाचेनि संगे महादुःख भंगे।
जनी साधनेवीण सन्मार्ग लागे॥२०३॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 29, 2013

श्लोक २०२


मना गुज रे तूज हे प्राप्त झाले।
परी अंतरी पाहिजे यत्न केले॥
सदा श्रवणे पाविजे निश्चयासी।
धरी सज्जनसंगती धन्य होसी॥२०२॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 22, 2013

श्लोक २०१

||श्रीराम समर्थ ||

कदा ओळखीमाजि दूजे दिसेना।
मनी मानसी द्वैत काही वसेना॥
बहूता दिसा आपली भेट जाली।
विदेहीपणे सर्व काया निवाली॥२०१॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 15, 2013

श्लोक २००

||श्रीराम समर्थ ||

कळे आकळे रुप ते ज्ञान होता।
तेथे आटली सर्वसाक्षी अवस्था॥
मना उन्मनी शब्द कुंठीत राहे।
तो रे तोचि तो राम सर्वत्र पाहे॥२००॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 8, 2013

श्लोक १९९

||श्रीराम समर्थ ||

अती जीर्ण विस्तीर्ण ते रुप आहे।
तेथे तर्कसंपर्क तोही न साहे॥
अती गुढ ते दृश्य तत्काळ सोपे।
दुजेवीण जे खुण स्वामिप्रतापे॥१९९॥


जय जय रघुवीर समर्थ !
 

Friday, November 1, 2013

श्लोक १९८

||श्रीराम समर्थ ||


नभे व्यापिले सर्व सृष्टीस आहे।
रघूनायका ऊपमा ते साहे॥
दुजेवीण जो तोचि तो हा स्वभावे।
तया व्यापकू व्यर्थ कैसे म्हणावे॥१९८॥

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 25, 2013

श्लोक १९७

||श्रीराम समर्थ ||


नभासारिखे रुप या राघवाचे।
मनी चिंतिता मूळ तुटे भवाचे॥
तया पाहता देहबुद्धी उरेना।
सदा सर्वदा आर्त पोटी पुरेना॥१९७॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 18, 2013

श्लोक १९६

||श्रीराम समर्थ ||

नभी वावरे जा अणुरेणु काही।
रिता ठाव या राघवेवीण नाही॥
तया पाहता पाहता तोचि जाले।
तेथे लक्ष आलक्ष सर्वे बुडाले॥१९६॥

जय जय रघुवीर समर्थ !